12

لینک های مرتبط

قیمت های آنلاین

تاریخچه

ﺷﺮوع ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 1392 و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﺎز ﻳﻚ آن در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﺋﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ آن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ 250 ﺗﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ آن، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺰار و 250 ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺶ ﻫﻜﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ آن ﺑﺮاي 220 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﻴﺮوزي ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراك 13ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪاي روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 120 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻳﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻛﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد.

ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﺰد ﻣﻨﺎن

طراحی سایت توسط NPRZ